Termíny +420 770 100 000

Údržba strojů: Revize Kontroly a Zimní servis

Provádíme technické kontroly dle nařízení vlády
Kontroly a revize paletových vozíků
Zimní údržbu zajišťujeme nepřetržitě 24 hodin denně

Revize strojů

Nabídka služeb a lhůty provádění

Technické kontroly se provádí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství. Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět jednou ročně technické kontroly těchto strojů. Stroje musí být vybaveny provozní dokumentací.

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou ročně v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Ve snaze poskytovat co nejširší paletu služeb v rámci naší organizace, připravili jsme pro Vás provádění technických prohlídek zemních strojů na Vámi vybraném místě. Provádění technických prohlídek je rovněž kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak protokol o technické prohlídce, který je vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události  v souvislosti s provozováním stroje.

Tento protokol Vám vystavíme po skončení prohlídky stroje včetně doporučeného data následují technické kontroly a závěrů či doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly.

Zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí (dále jen zařízení) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Jedná-li se o provozování vyhrazených technických zařízení , je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen postupovat v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky souvisejících právních předpisů..

Podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je možno provozovat a používat zařízení jen v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením a používat zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. Podle § 2 tohoto NV se rozumí: provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel, průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Zvýše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je v případě provozování zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je povinen provozovat zařízení v souladu s provozní dokumentací, zejména s průvodní dokumentací výrobce zařízení, tj. s návodem výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu. Jestliže takové dokumenty od prodejce provozovatel nedostane, musí si návod opatřit buď přímo od výrobce, nebo si zásady bezpečného provozování zařízení musí stanovit sám. Je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce stejného zařízení nebo výrobce podobného zařízení. Provozovatelem takto stanovené zásady bezpečného provozování zařízení, vyplývající také z místních podmínek na pracovišti, je nutno včlenit do vlastního dokumentu k danému zařízení, kterým je místní provozní bezpečnostní předpis.

Kontrola strojů

Jak je to s kontrolami a revizemi paletových vozíků?

Nejde o motorové ani elektrické vozíky, ale o ručně vedené vozíky ke zvedání europalet. Je třeba, aby kontroly těchto vozíků provádělanějak zvlášť specializovaná osoba, nebo stačí například údržbář firmy? Případně, která právní norma to upravuje. Provádění revizí paletových vozíků není předepsáno, takže není předepsána ani žádná požadovaná kvalifikace na takovou osobu. Nicméně, revize není kontrola. Kontrola paletových vozíků není právními předpisy konkrétně stanovena také, ale s použitím § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. se provádí kontrola technických zařízení nejméně 1 x za 12 měsíců, nestanoví-li výrobce ve své dokumentaci jinak. Nestanovil-li tedy výrobce periodu a rozsah kontrol, prohlídek a úkonů údržby ve svém návodu nebo nemáte-li tento návod, musíte si kontroly a termíny údržby stanovit sami ve svém Místním provozním bezpečnostním předpise. Při stanovení termínů je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce tohoto technického zařízení nebo výrobce podobného technického zařízení. Nemáte-li nic takového k dispozici a nevíte, kde si podklady vyžádat (neznáte výrobce svých vozíků), pak se lze při stanovení potřebných druhů kontrol inspirovat čl. 5.2

ČSN EN ISO 3691-5: „Na vozíku musí být provedena funkční kontrola k ověření toho, že vozík je schopen plnit úkoly, pro které byl navržen.

Vozík musí být vyzkoušen k ujištění o tom, že ovladače pojezdu, brzd, řízení a manipulace a popřípadě i kombinace těchto funkcí, pokud přichází v úvahu, jsou vhodným způsobem označeny a pracují správně. Také musí být zkontrolováno správné fungování výstražných zařízení, bezpečnostních zařízení a osvětlení.“ Máte-li vhodné technické prostředky, můžete využít i přílohu A a B normy; k posouzení bezpečnosti lze využít přílohu C.

Použité právní a technické předpisy: nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.

Zimní údržba

Zimní údržbu zajišťujeme nepřetržitě 24 hodin denně dle požadavků odběratele.

  1. ​průtah - šípovým pluhem finské značky HILLTIP šíře 140 - 225 cm
  2. chem. posyp dle požadavku ( sněžení, náledí ), elektrickým rozmetladlem, spotřeba soli 20 - 30 g/m2
Zajistíme Vám plynulý průběh Zimní údržby přes NONSTOP dispečink.

​770 100 0​00